Privacyverklaring

JBH Nascholing

JBH Nascholing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

JBH Nascholingen
Vughterweg47 E
5211 CK ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-760 05 30
KvK nummer 86910574

JBH Nascholing vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar
leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang zijn voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom vragen wij om uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking over scholing
 • Verwerking accreditatie
 • Financiële administratie
 • Afhandeling klacht / geschil / calamiteit

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij:
Tijdens uw interactie met JBH Nascholing, bijvoorbeeld door het aanmaken van een
account, door in te schrijven op een scholing, de website van JBH Nascholing te bezoeken of het
indienen van een klacht/geschil of het onderzoeken van een calamiteit kunnen wij u om
bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer vast en mobiel
 • Functie
 • Werkveld (huisartsenpraktijk, ziekenhuis etc.)
 • Vallend onder welke regio
 • E-mailadres zakelijk en privé
 • Type abonnement/lidmaatschap
 • Registratienummers GAIA, Kabiz, NVvPO e.d. i.v.m. accreditatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door op onze website een aanmeldingsformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens die wij verwerken van relaties
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die JBHN van relaties
zoal verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens zakelijk
 • Telefoonnummer vast en mobiel
 • Functie
 • Naam organisatie c.q. werkgeverE-mailadres zakelijk

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
JBH Nascholing bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: actief zolang het lidmaatschap duurt > gezien het lidmaatschap van de
vereniging.
Personalia: actief tot opzegging lidmaatschap, gezien het lidmaatschap van de vereniging.
Adres en overige gegevens: actief tot opzegging lidmaatschap, gezien het lidmaatschap van
de vereniging.
Medewerkers: zolang het dienstverband duurt en tevens zo lang als wettelijk noodzakelijk
Personen die scholing en congressen bijwonen, oud-leden en relaties: tot aan moment
intrekking toestemming.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@JBHNascholing.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken.
JBH Nascholing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor nascholingen/ cursussen
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 7. Wanneer u contact heeft met JBH Nascholing. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer u een contactformulier/aanmeldingsformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) website of inlogt op uw account.

Delen van persoonsgegevens met derden
JBH Nascholing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van
uw scholingsaanvraag of aanmelding.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. JBH Nascholing blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de
JBH Nascholing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@jbhnascholing.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek . JBH Nascholing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
JBH Nascholing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met info@JBHNascholing.nl heeft de volgende maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, zoals een up-to-date virusscanner en firewall.
 2. TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen
JBH Nascholing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of
er wijzigingen zijn aangebracht.

Websites van JBH Nascholing en andere websites
Op de website van JBH Nascholing treft u een aantal links aan naar andere websites. De
JBH Nascholing kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de
omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien
aanwezig, van de site die u bezoekt.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-6-2022

Privacyverklaring JBH Nascholing juni 2022