Algemene voorwaarden

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de nascholingen die door JBH Nascholing worden georganiseerd. JBH Nascholing zal de privacy van alle gebruikers van haar website waarborgen en te allen tijde de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Zie ook ons privacyreglement.

Inschrijvingen voor nascholing
U kunt zich uitsluitend inschrijven via de werkafsprakenapp JBZH onder het kopje ‘Scholing’.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien er kosten aan verbonden zijn ontvangt u tevens een factuur ten behoeve van uw administratie. Uw inschrijving is pas definitief als de betaling ontvangen is. Na bevestiging van uw inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Zie hieronder.

Plaatsing voor nascholing
De inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst zal bekeken worden of de nascholing nogmaals aangeboden kan worden.

Onvoldoende inschrijvingen
Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, dan behoudt JBH Nascholing zich het recht om de nascholing te annuleren. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover uiterlijk één week voor de nascholing bericht.

Sluitingsdatum inschrijving
De sluitingsdatum van inschrijving is doorgaans één week voor aanvang van de nascholing en/of staat vermeld bij elke nascholing.

Annulering inschrijving
Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail aan info@jbhnascholing.nl . Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft JBH Nascholing uw annulering niet ontvangen.

Aanvangsniveau
Er zijn in principe geen specifieke vooropleidingseisen wenselijk, naast het feit dat men huisarts, doktersassistente, POH, verpleegkundige of apotheker is.

Studiemateriaal
Er is geen studiemateriaal wenselijk voor de nascholing

Vrijstelling BTW
JBH Nascholing is vrijgesteld van BTW voor de nascholingen.

Annuleringsvoorwaarden
Tot twee weken na ontvangst van de inschrijving heeft de deelnemer recht zijn/haar inschrijving ongedaan te maken. Na twee weken geldt de annuleringsregeling zoals hieronder vermeld. Als u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

  • Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de nascholing zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen een en twee weken voor aanvang van de nascholing wordt €25,00 administratiekosten aan u in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing is het gehele cursusbedrag verschuldigd.
  • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per e-mail info@jbhnascholing.nl
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.S.v.p. ons per e-mail info@jbhnascholing.nl op de hoogte stellen wie als vervanger komt.

Terugbetalingstermijn / restitutie
In geval van restitutie hanteert de JBH Nascholing een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Vertrouwelijkheid

  • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor alle medewerk(st)ers van JBH Nascholing en de docenten/consulenten.
  • JBH Nascholing en haar medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.

Copyright

  • Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JBH Nascholing.
  • Eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt berust bij JBH Nascholing of betreffende docent/consulent/spreker.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van kracht op alle nascholingen tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld bij de nascholingsinformatie. In de nascholingsinformatie kunnen ook aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.

Algemene voorwaarden JBH Nascholing juni 2022